อาหารเสริมธรรมชาติ: เราเลือกวิทยาศาสตร์และคุณภาพ
ภาษา / สถานที่ตั้ง

ในเวลานี้คุณอยู่บน:

การเปลี่ยนและคืนสินค้า

ทางเรายินดีที่จะรับคืน และแลกเปลี่ยนสินค้าภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้

1.    เราจะต้องได้รับแบบฟอร์มการคืนสินค้าผ่านทางอีเมล ภายในกำหนดระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้าแล้ว

2.    หากสินค้าที่ท่านต้องการจะคืนหรือแลกเปลี่ยนได้รับความเสียหายหรือมีตำหนิ โปรดระบุสภาพสินค้าโดยละเอียดและชัดเจนในแบบฟอร์มการคืนสินค้าพร้อมกับแนบรูปถ่ายในส่วนที่ได้รับความเสียหายหรือมีตำหนิมาด้วย

3.    โปรดบรรจุสินค้าที่ซื้อลงในบรรจุภัณฑ์เดิมและปิดผนึกให้เรียบร้อยและดำเนินการส่งคืนให้กับทางเรา

4.    หากคุณต้องการคืนสินค้าเพราะว่าสินค้า (ก) ได้รับความเสียหายหรือมีตำหนิ หรือ (ข) สินค้าที่ได้รับไม่ตรงกับใบสั่งซื้อ ทางเราจะทำการเปลี่ยนสินค้าหรือทำการคืนเงินให้ท่าน รวมทั้งค่าจัดส่งตามความประสงค์ของท่านที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มการคืนสินค้า

5.    หากการคืนสินค้าของท่านมีเหตุผลประการอื่นนอกจากที่ระบุไว้ใน (ก) และ (ข) ตามข้อ 4 ข้างต้น ทางเรายินดีที่จะแลกเปลี่ยนสินค้าเป็นสินค้าชนิดอื่นหรือ เสนอให้ท่านหักลบหนี้ (เครดิต) สำหรับการสั่งซื้อครั้งต่อไป ภายใต้เงื่อนไขว่าสินค้าที่ส่งคืนจะต้องไม่มีการเปิดหรือมีการเปลี่ยนแปลงบรรจุภัณฑ์ โปรดทราบว่าค่าจัดส่งสำหรับการคืนสินค้าตามข้อนี้จะไม่มีการชำระคืนเงิน สินค้าที่ระบุว่าไม่มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งจะถูกคิดค่าบริการจัดส่งและค่า บริการการจัดการตามปกติ ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าจัดส่งทั้งปวงในตัวสินค้าที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยนหรือ รับไว้เป็นเครดิตสำหรับการสั่งซื้อครั้งต่อไป

6.    ในทุกครั้งที่มีการส่งสินค้าคืน โปรดแนบใบแจ้งหนี้การสั่งซื้อมาด้วย (ตามที่ปรากฏอยู่ในกล่องสินค้า), ข้อมูลการชำระเงินและเหตุผลที่จะคืนสินค้า (ระบุไว้ในแบบฟอร์มการคืนสินค้า)

7.    หลังจากที่ทางเราได้รับข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการคืนสินค้าของท่านแล้ว ทางเราจะแจ้งผลอย่างเป็นทางการให้ท่านทราบว่าเหตุผลในการขอคืนสินค้าเป็นผลหรือไม่

8.    ภายใน 2 วันทำการ หลังจากที่ได้แจ้งผลไปยังท่านแล้วว่าเหตุผลของการขอการคืน สินค้าของท่านเป็นผล เราจะเริ่มดำเนินการคืนเงิน, เปลี่ยนสินค้า หรือให้เป็นเครดิต สำหรับการคืนสินค้าของท่านในครั้งนี้


แบบฟอร์มการคืนสินค้า

LVIVA Supplement Life

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
http://sam.ocpb.go.th